Coaching 1:1 – Vi điều khiển PIC và ứng dụng

Hình thức: Học hoặc làm việc trực tiếp 1:1 với người hướng dẫn

Đào tạo theo yêu cầu của học viên

Hướng dẫn sinh viên làm đồ án

Làm các dự án của cá nhân và công ty